Bekijk online versie
Nieuwsbrief Politiek Wild editie 2020
Editie: 2Datum: 26-11-2020

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief staat speciaal in het teken van de wilde dieren. In ons land waar de natuur onder druk staat, zijn er een vijftal soorten wilde dieren die het moeilijk hebben. Toch mogen zijn vrij bejaagd worden omdat ze op de zogenoemde wildlijst staan. Met zowel de fazant als de wilde eend gaat het slecht, de haas en het konijn belandden recent zelfs op de Rode Lijst. De Dierenbescherming pleit ervoor om wilde dieren zoveel mogelijk met rust te laten, hun leefomgeving te verbeteren en roofdieren hun prooidieren te gunnen. Dat betekent voor het beleid: schaf de wildlijst af en kijk ook naar die andere lijst, de Rode Lijst. Graag informeren wij u over de achtergronden, diervriendelijke aanpakken waar u direct iets mee kunt en de zorgelijke status van de dieren op deze lijsten.

Landelijk

Het jachtrecht verpachten hoeft niet!

Het jachtrecht verpachten hoeft niet!

De term jachtrecht komt regelmatig voorbij in de provinciale stukken en de media. Maar is dat eigenlijk een recht dat door de provincie verplicht dient te worden afgegeven op haar eigen gronden? Het jachtrecht is afgeleid van het eigendomsrecht van de betreffende grond. Ofwel de 'jachthouder' heeft het recht om dieren die behoren tot de aangewezen wildsoorten (konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif) op zijn betreffende grond vrij te (laten) bejagen.

Maar de jachthouder is echter niet verplicht om het jachtrecht op deze 5 wildlijstsoorten te verpachten om schadebestrijding op bovengenoemde of andere soorten dieren mogelijk te maken. De grondeigenaar of -gebruiker kan bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten met een jager over uitsluitend het (ver)jagen van soorten die serieuze schade kunnen veroorzaken, zoals bepaalde ganzensoorten. Immers een wilde eend richt geen schade aan. Dit betekent dat ook u als gemeente of provincie een keus hebt om het jachtrecht niet te verpachten en daarmee de haas, de fazant, de eend, de houtduif en het konijn niet vogelvrij te verklaren op uw (landbouw)gronden. Een aantal provincies gaven al het goede voorbeeld en pleiten daarnaast ook richting de landelijke politiek voor het opschorten van de jacht, zoals de provincie Utrecht.

Landelijk

2020 Jaar van de (achteruitgaande) Wilde Eend

2020 Jaar van de (achteruitgaande) Wilde Eend

Prijkend op de wildlijst: de wilde eend, iedereen kent hem …nog. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland is het aantal wilde eenden sinds 1990 met maar liefst 30% afgenomen. De afname betreft zowel Nederlandse standvogels als andere wintergasten. Terecht dat Sovon en de Vogelbescherming 2020 hebben uitgeroepen tot Jaar van de Wilde Eend. Daarnaast wil de Vogelbescherming ook dat de wilde eend van de wildlijst wordt geschrapt en dus niet langer vrij bejaagd wordt. Zowel de Tweede Kamer als provincies zijn kritisch op de jacht op een soort dat in aantal hard achteruitgaat.


Jaar van de wilde eend Lees verder

Landelijk

Geen maatschappelijk draagvlak, toch volop plezierjacht

Geen maatschappelijk draagvlak, toch volop plezierjacht

Recent onderzoek toont aan dat slechts 8% van de Nederlanders jagen als hobby geoorloofd vindt, ofwel 92% keurt jagen af. Daarbij vindt 25% 'benutting' een goede reden om te jagen, maar bijna 2/3 van de ondervraagden wil een verbod op de jacht voor één of meer soorten. Dit blijkt uit het onderzoek 'Nederlanders en de jacht' van Blauw Research. Een onderzoek dat niet in een bureaulade hoort te eindigen want het gaat slecht met bepaalde soorten in de natuur: ze nemen snel in aantal af en daarmee neemt ook terecht het draagvlak voor de jacht af. Recent vroeg een Kamermeerderheid de minister nog om het konijn en de haas van de wildlijst te halen nu de dieren aan de Rode Lijst zijn toegevoegd. Laat deze voorheen algemeen voorkomende dieren niet zeldzaam worden: tijd om er wat aan te doen!


Jachtonderzoek van Blauw Research Lees verder
Kom in actie voor dieren op de rode lijst!

Kom in actie voor dieren op de rode lijst!

In de politiek is het niet vreemd als je zowel op de ene als op de andere lijst staat. Als je als wild dier in soort hard achteruit gaat (de Rode Lijst) en dus het stempel 'beschermen' moet hebben, kun je tegelijkertijd op de wildlijst staan: afschieten vrij toegestaan. Voor de haas en het konijn is dat al een feit, ze staan op beide lijsten! U kunt hier als provincie of gemeente iets aan doen door een signaal af te geven aan het ministerie en de jacht op eigen terreinen aan banden te leggen. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van deze soorten in onze natuur. Maakt u zich zorgen over schade? Voor schade- en overlastmeldingen van dieren op de Rode Lijst zijn vaak diervriendelijke, niet-dodende middelen beschikbaar zoals geur-, smaak of geluidsmiddelen, fysieke middelen zoals rasters, beheer- en inrichtingsmiddelen.


Stop de plezierjacht! Lees verder

Landelijk

De schietschijf van 5 nader bekeken.

De schietschijf van 5 nader bekeken.

Het jaarlijkse jachtseizoen is weer geopend en de komende periode worden weer honderdduizenden dieren die op de wildlijst staan gedood. Waarom? Omdat jagers deze zonder maatschappelijke zwaarwegende reden mogen afschieten. We hebben namelijk met elkaar bedacht dat het aan de jager is – met geweer en motief – om een goede staat van instandhouding te garanderen. Het feit dat de haas en het konijn op de Rode Lijst staan laat zien dat die verantwoordelijkheid elders hoort. Terwijl we hierover vergaderen, nemen ondertussen de populaties in rap tempo af. Voorgangers die ooit op deze lijst stonden, laten zien dat een plek op deze lijst garant staat voor een slechte toekomst: zo stond de otter ooit op de lijst, net als de korhoender en de patrijs. De haas en het konijn zijn nu al aangemerkt als 'gevoelig' op de Rode Lijst. Wacht dit lot ook de houtduif, de wilde eend en de fazant? Het is niet te rijmen dat dieren die een belangrijk onderdeel uitmaken van onze natuur vrij bejaagd kunnen worden!


Help de natuur beschermen! Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt per provincie?

Bij de Dierenbescherming hebben wij voor de verschillende provincies contactpersonen die u kunt benaderen:

Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland

Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel

Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

Alt tekst Waarom geen Wildlijst?
Alt tekst Wildschieten een attractie?
Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.