Bekijk online versie
Nieuwsbrief PolitiekDier editie 2021
Editie: 3Datum: 05-10-2021

Beste lezer,

Gisteren was het Werelddierendag, maar ook op 5 oktober vragen we aandacht voor dierenwelzijnszaken met een nieuwe editie van Politiek Dier. Met onder andere aandacht voor: de komende gemeenteraadsverkiezigen, het nulstandbeleid voor fauna én de invloed van gemeente en provincie op de landbouw-en voedseltransitie. Ook voeren we deze maand een landelijke voorlichtingscampagne over de aanschaf van huisdieren.

Bewustwordings-campagne huisdierbezit

Bewustwordings-campagne huisdierbezit

Gemeenten draaien op voor de kosten als mensen impulsief een huisdier aanschaffen en vervolgens dumpen, waardoor het een zwerfdier wordt. Provincies worstelen met de problemen die snel uitbreidende populaties (verwilderde) katten veroorzaken.Naast deze financiële consequenties, zorgt een impulsaankoop maar al te vaak ook voor verborgen dierenleed achter de voordeur.

Ondoordachte aanschaf

Puppy's, kittens, konijnen… ze zijn ook zo onweerstaanbaar! Maar dan blijkt de zorg toch tegen te vallen of kost een dier te veel energie, tijd of geld. Met als gevolg te weinig aandacht, verkeerde huisvesting of gebrek aan gezelschap van een soortgenoot.

Toename huisdierbezit

Daarom staat de jaarlijkse Dierendagcampagne van de Dierenbescherming (28 september tot en met 15 oktober) in het teken van verantwoord huisdierbezit. Want tijdens de coronacrisis zijn veel meer huisdieren aangeschaft dan daarvoor. Hebben mensen wel goed nagedacht voor ze hier aan begonnen?

De juiste match

Met radio- en tv-spots en in diverse bladen roepen we mensen op zich van te voren goed te verdiepen in een dier en hun persoonlijke omstandigheden goed onder de loep te nemen. Hoe zit het bijvoorbeeld met woonruimte, beschikbare tijd en financi­ë­le arm­slag? Een hulpmiddel daarbij vormt de Dier & Mens Wijzer, een online tool die helpt om uit te vogelen of er sprake is van een juiste match tussen dier en mens.

Ook uw gemeente of provincie kan verantwoord huisdierbezit bevorderen om het aantal zwerfdieren te verminderen.


Bekijk de Dier & Mens Wijzer Lees verder
Nulstand flauwekul?

Nulstand flauwekul?

De vitaliteit van verschillende wilde dierpopulaties in Nederland staat onder druk door verkleining van hun leefgebied. Zichtbare barrières zoals stedelijk gebied, ononderbroken rasters en infrastructuur spelen hierin een rol, maar ook onzichtbare barrières zijn van groot belang.

Nulstand voor wilde zwijnen

Een voorbeeld hiervan is de nulstandmaatregel voor wilde zwijnen: geen enkel dier is welkom in de aangewezen gebieden, ieder wild zwijn wordt gedood. Onder andere de Provincie Drenthe, hanteert nu nog een provinciebreed nulstandbeleid voor wilde zwijnen, damherten en edelherten. Gelukkig heeft zij zich voorgenomen de nulstand voor edelherten los te laten, maar dat geldt helaas niet voor wilde zwijnen.

Juridisch onhoudbaar

De Dierenbescherming is uitgesproken tegenstander van een dergelijke nulstand omdat het enerzijds van invloed is op het natuurlijk voortplantings-, foerageer- en migratiegedrag en anderzijds het onnodig doden van dieren mogelijk maakt. Daarnaast is het juridisch onhoudbaar om geschikt leefgebied beleidsmatig ontoegankelijk te verklaren vanwege de zorg voor instandhouding van beschermde inheemse diersoorten.

Wilt u meer weten over onze kijk op de omgang met wilde dieren in uw provincie? Neem contact op met een van onze adviseurs.

dierenwelzijn in het verkiezings-programma?

dierenwelzijn in het verkiezings-programma?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, vraagt de Dierenbescherming aan de deelnemende partijen om dierenwelzijn mee te nemen in hun verkiezingsprogramma's en hier ook na de verkiezingen aandacht aan te besteden. De lokale overheid heeft namelijk van alle overheden verreweg het meest direct met dieren te maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

sociaal domein
Werkt uw gemeente al met een stadspas voor mensen met een kleine beurs, of een project Dierenbuddy voor kwetsbare mensen en hun dieren?

inrichting openbare ruimte
Werkt uw gemeente al met alternatieven die voorkomen dat amfibieën en andere kleine dieren nodeloos het loodje leggen in de straatkolken op het trottoir?

openbare orde en veiligheid
Gebruikt uw gemeente de hondenbelasting om te komen tot effectief hondenbeleid dat bijtincidenten voorkomt, honden de ruimte geeft en hun eigenaren medeverantwoordelijk maakt voor veiligheid op straat?

klimaatadaptatie
Welke eisen legt uw gemeente op aan boeren en burgers om dieren in de wei te beschermen tegen de steeds vaker voorkomende dreiging van hittestress?

Inspiratie voor lokaal dierewelzijnsbeleid vindt u in onze aanbevelingennota. Op onze site staan voorbeelden van goede praktijken bij diverse gemeenten.


Goede praktijken lokaal dierenwelzijnsbeleid Lees verder
Publicatie: Met de schrik vrij

Publicatie: Met de schrik vrij

Bejaagd of verjaagd worden, dat is de vraag. Dieren zouden liever voor het laatste kiezen. Echter in het faunabeheer wordt al snel voor de bekende weg gekozen: doden. Dat het ook anders kan, beschrijven Tom en Dagmar Bade, van TripleE, in het boekje: 'Met de schrik vrij: Over verjagen als nieuwe economische drager binnen dierenwelzijn en natuurbeheer'. dat in opdracht van de Dierenbescherming tot stand is gekomen.

Meer dan miljoen wilde dieren jaarlijks gedood

Faunabeheer, dat uitgevoerd wordt om gewassen en eigendommen te beschermen en verkeersveiligheid te borgen, zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan een miljoen wilde dieren het niet kunnen navertellen. Wij zouden graag zien dat niet-dodelijke verjaging en preventieve maatregelen veel meer dan nu als volwaardige opties opgenomen worden in het beheer van wilde dieren.

Verjaagsysteem maakt doden overbodig

Tom en Dagmar Bade verkenden voor ons de mogelijkheden en komen met een verjaagsysteem waarbij het doden van dieren in veel situaties niet (meer) nodig is. Het kan zelfs andere, zoals financiële, voordelen opleveren. Samenwerking tussen alle betrokken stakeholders is hierbij wel essentieel.

Mocht u interesse hebben om met ons verder na te denken over alternatieve faunabeheersmaatregelen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.


Publicatie: Met de schrik vrij Lees verder
De landbouw- en voedseltransitie in gemeente en provincie

De landbouw- en voedseltransitie in gemeente en provincie

Gemeenten denken vaak dat landbouwbeleid niet hun pakkie-an is, en dat zij lokaal geen invloed hebben op de landbouw- en voedselketen. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat nu ontwikkeld wordt, zet inderdaad de toon, en wel met een streven naar een gezonder en milieuvriendelijker landbouw- en voedselsysteem.

Bestemmingsplan

Ook Rijk (LNV, GLB-NSP) en provincies hebben in lijn hiermee beleid voor een transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor gemeenten is het bestemmingsplan het krachtigste instrument om boeren hierbij te ondersteunen. De Apeldoornse VVD-wethouder Jeroen Joon presenteerde hiertoe onlangs een inspirerende startnotitie over de toekomst van de veehouderij in zijn gemeente. En in de gemeenten Amsterdam en Wageningen is met het oog op voorbeeldfunctie in de 'eiwittransitie' (minder dierlijk, meer plantaardig) vegetarisch voedsel voortaan de norm.

Deltaplan Veehouderij

Het Deltaplan Veehouderij van de Dierenbescherming heeft concrete suggesties voor provincies en gemeenten die willen bijdragen aan de transitie naar een toekomstbestendige, diergerichte veehouderij, beter voor dier, boer, burger en milieu.


Meer lezen over het Deltaplan Veehouderij Lees verder
Dierenbuddy: uitkomst voor kwetsbare inwoners

Dierenbuddy: uitkomst voor kwetsbare inwoners

Hoe kunt u bijdragen om kwetsbare inwoners en hun geliefde huisdier zolang mogelijk zelfstandig samen te laten wonen? Dierenbuddy van de Dierenbescherming is al in 13 gemeenten voor de dieren en hun baasje een uitkomst.

Structurele huisdierenzorg

Vrijwillige Dierenbuddy's worden gekoppeld aan de hulpvrager en nemen een deel van de zorg voor het huisdier structureel over. Denk bijvoorbeeld aan de lange wandeling met de hond, vachtverzorging, de kattenbak verschonen of het bezoek aan de huisarts. Er worden zelfs twee papegaaien en een aquarium met tropische vissen verzorgd door onze Dierenbuddy's. Waar mogelijk wordt het informele netwerk rondom de hulpvrager geactiveerd voor de huisdierzorg.

Dierenbuddy, ook in uw gemeente?

Wij willen ook in uw gemeente kunnen starten en u kunt daarbij helpen. Dierenbuddy draait weliswaar op vrijwilligers, maar die dienst is niet gratis. Wij vragen gemeenten om co-financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een prestatiesubsidie: wij spreken met elkaar hoeveel hulpvragers wij minimaal en maximaal in een jaar helpen en dat bepaalt uiteindelijk de hoogte van de subsidie.


Lees meer over Dierenbuddy Lees verder
Dierenbescherming in beeld

Dierenbescherming in beeld

Wist u dat u in ons blad Dier vier keer per jaar een kijkje kunt nemen in de wereld van de Dierenbescherming? Hierin leest u achtergrondverhalen, inspirerende initiatieven, campagnenieuws en nog veel meer. Onze leden en donateurs ontvangen het blad thuis. Wilt u dat ook? Stuur dan een mail naar uw contactpersoon.


Blad Dier Lees verder

Wie is uw aanspreekpunt bij de Dierenbescherming?

Bij de Dierenbescherming staan verschillende contactpersonen voor u klaar:

Manon Stevens (M 06 2131 0637) Landelijk

Marije Smeenk ( M 06 2475 3858) Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht

Peter Boertje (M 06 2424 6283) Provincie Zuid-Holland

Annebrecht van Oven (M 06 1350 3681) Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel

Michiel de Wit (M 06 2786 7321) Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland

Liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je hier af.